Om Lyngmo

Eigar av denne nettsida er: Lyngmo Ungdomssetnter AS, Lyngmo 12, 6869 Hafslo.
Tlf: 57 68 43 66. E-post: lyngmo@lyngmoinfo.com.
Org.nr: 893 461 892


Føremålet med vår handsamling av personopplysningar

I samband med kundeforhold må me innhente opplysningar som namn, adresse, organisasjonsnummer og anna naudsynte informasjon. Dette er opplysningar som me utelukkande nyttar for å handtere ditt kundeforhold. Me tek vare på opplysningane så lenge me har eit kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data me har lagra om deg.
Etter endt kundeforhold vil me ta vare på data så lenge me ser det hensiktsmessig for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle hatt behov for det.


Utlevering av personopplysningar til tredjepart

Utlevering av personopplysningar vil ikkje skje, med mindre det føreligg lovbestemt opplysningsplikt ovanfor offentlege myndigheiter.


Vårt kunderegister inneheld opplysningar om kunden som selskapsnamn, adresse og informasjon om kontaktpersonar hjå kundar, og opplysningar  om kva tenester og produkt kunden har avtale om.

Kunderegister


Når du fyller ut kontaktskjema på nettsida lagrar me denne informasjon i vårt system. Denne informasjonen vil me lagre for å kunne yte betre kundeservice. Me etterstrebar å ikkje ta vare på dine detaljar lenger enn naudsynt.

Kontaktskjema


All e-post som blir sendt til lyngmo@lyngmoinfo.com, ungdom@lyngmoinfo.com, bua@lyngmoinfo.com eller booking@lyngmoinfo.com blir lagra i vårt system.
Me etterstrebar å ikkje ta vare på dine detaljar lenger enn naudsynt.

E-post kommunikasjon


Det er mogleg å dele artiklar frå nettsida i sosiale medium (Facebook, Twitter). Vidare handtering av data som blir delt i sosiale medium, vert regulert av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

Deling


Etter personopplysningslova §18 har den einskilde krav på innsyn i dei opplysningar som er registrert om ein sjølv. Innsyn kan ein få ved å henvende seg til Lyngmo Ungdomssenter – e-post: lyngmo@lyngmoinfo.com. Dersom registrerte opplysningar er uriktige, ufullstendige eller du ynskjer å sletta dine opplysningar, kan ein krevje dette i henhold til personopplysningslova § 27.

Innsyn, retting og sletting


Dagleg leiar hjå Lyngmo Ungdomssenter AS er ansvarleg for handsaming av personopplysningar. Vedkommande er ansvarleg for at det vert gjennomført internkontrollar med omsyn til behandling av personopplysningar, og at evt. avvik frå gjeldande lovverk blir meldt inn og retta. Me etterstrebar å følgje gjeldande regelverk for personvern. Har du spørsmål, ta kontakt på lyngmo@lyngmoinfo.com eller 57 68 43 66

Ansvarleg databehandlar